Our Products

     

Pagoda Fine Salt (Box) 500g

 

Pagoda Pure Corn Flour 400g

 

Pagoda Less Sodium Salt 350g

 

Pagoda Potato Starch 350g

             
     

Pagoda Cooking Sea Salt 1kg

 

Pagoda Finest Rice Flour 500g

 

Pagoda Ve-Tsin 94.5g (Box)

 

Pagoda Finest Glutinous
Rice Flour 500g

             
   
 
   

Pagoda Dark Brown Sugar 500g

 

Pagoda Demerara Sugar 500g